ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Magyar Népművelők Egyesülete www.kulturhazak.hu internetes oldalának adatkezelési tájékoztatója

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait!

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Magyar Népművelők Egyesülete (továbbiakban MANE) figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit.

A MANE adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 12. és 13. cikkei alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai

Jogi személy neve: Magyar Népművelők Egyesülete Egyesület
Nyilvántartási szám:
Székhely:
Weblap: www.mane.hu
Kapcsolattartás:
Telefon: +36
E-mail:
Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: ……… Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: adatfeldolgozó igénybevétele nem történik
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás

 

 1. Az adatkezelési célok

Az Adatkezelők a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályok és jelen tájékoztatóban rendelkezéseinek megfelelően kezelik. Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:

 1. Az adatkezelőnek az alapszabályában megjelölt tevékenységek nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése, szakmai partner, illetve ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük
 2. támogatók és adományozók adatai az egyesület pénzügyi érdekeinek az előmozdítása céljából
 3. az adatkezelő által szervezett rendezvényekről (képzések, konferenciák) tájékoztatás, a részvételt biztosító regisztráció
 4. az adatkezelő tevékenységéről való tájékoztatás (különös tekintettel hírlevél küldésére)
 5. munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;
 6. az adatkezelő Facebook és Instagram oldalának üzemeltetése körében az adatkezelő profilját visszaigazoló felhasználók adataiból generált statisztikai adatokat
 7. partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése
 8. honlap üzemeltetése
 9. az adatkezelő által fenntartott blog bejegyzésekhez fűzött hozzászólások
 10. belső adminisztráció megkönnyítése;

Az adatkezelő a jelen alpontban felsorolt tevékenységek és szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az adatkezelő kizárólag célhoz kötötten használja fel.

A bankszámla adatok nem kér be az egyesület.

Az adatkezelő a szolgáltatáshoz hírlevelet nem küld ki a regisztrált felhasználók számára.

Az adatkezelő blogot nem működtet.

A szolgáltatáshoz hozzászólásra a MANE Facebook oldalán történő azonosítással van lehetőség. Az itt létrejövő regisztrációs adatokat az adatkezelő nem kezeli. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a leírt véleménye személyes adat. Az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával a hozzászóló felhatalmazást ad arra, hogy az általa közzétett személyes adatait mások kezeljék. A hozzászólásokban közöltek alapján mások a hozzászóló személyét érintő – nem feltétlenül valós –, esetleg politikai véleményét tükröző, világnézetére, származására vonatkozó következtetéseket vonhatnak le. A hozzászóló által a közétett adat esetében az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

A MANE a hozzászólásokat nyilvános közszereplésnek tekinti, ezért a közzétett hozzászólásokat korlátlan ideig nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, a hozzászólásokat sem az érintett esetleges kérelmére, sem a felhasználó adatainak saját kérésére történő törlésekor nem köteles eltávolítani, anonimizálni vagy törölni. A hozzászólások közéleti vita részei, amelyet a közhasznú tevékenységet végző adatkezelő céljai mentén lehet folytatni. Az adatkezelő bármikor jogosult törölni a hozzászólást.

Marketing tevékenység céljából Facebook és Instagram oldal üzemel, azonban az innen megismert adatokból önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik. Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem továbbít adatot.

 1. Jogalapok a személyes adatok felhasználáshoz
 2. A személyes adatok használatát az alábbi jogalapok alapozzák meg:
 3. a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
 4. kapcsolattartás jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: az alapszabályban kitűzött egyesületi célok előmozdítása, az egyesületi tevékenység folytonossága.
 5. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: az alapszabályban kitűzött egyesületi célok előmozdítása, az egyesületi tevékenység folytonossága. GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont
 6. munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.
 7. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 8. a honlap működése esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontok. Az adatkezelő jogos érdeke: az alapszabályban kitűzött egyesületi célok előmozdítása és arról való kommunikáció.
 9. A Facebook és Instagram adatlapot visszaigazoló magánszemélyek esetében jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
 10. belső adminisztráció GDPR b) és f) pontjai. Az adatkezelő jogos érdeke: az alapszabályban kitűzött egyesületi célok előmozdítása, az egyesületi tevékenység folytonossága.

Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kíván felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig őrzi. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum 5 év.

 

 1. Érintettek jogai

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Az érintett jogai:

 1. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 2. amennyiben egy adat helytelen vagy nem aktuális állapotot tükröz, úgy kérhető az adat kiigazítása;
 3. törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 4. az adat kezelésének korlátozása;
 5. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 6. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 7. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 8. tiltakozás a személyes adat használata ellen.

Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címén, vagy a e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával.

A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adatainak helyesbítését és törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve az e-mail címén.

Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb 8 munkanapon belül válaszol az adatkezelő. Augusztus 1-20 között, valamint december 24. és január 2. között ez az időszak 15 nap.

 1. Az adatkezelő honlapja működése kapcsán keletkező adatok

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál, amelyek kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában kerülnek felhasználásra a szolgáltatások javítása és az esetleges hibák elhárítása céljából. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja. A mehi.hu látogatók számítógépére cookie-t küld. A cookie kizárólag a felhasználók autentikálásának a megkönnyítését szolgálják. A cookie-kat kereskedelmi célra az adatkezelő nem használja.

A honlap üzemeltetője, illetve a webfejlesztő cég az adatekezelőnek a honlapjával kapcsolatos informatikai műveletek során adatfeldolgozónak minősül. A honlap üzemeltetője, mint adatfeldolgozó: Magyar Népművelők Egyesülete, 1191 Budapest, Teleki út 50. Levelezési cím: 1139 Budapest, Üteg u. 33. Elnök: Bordás István Telefon: 20/626-5102 E-mail: .

 1. Jogorvoslati tájékoztatás

Az adatkezelőnél nem kötelező belső adatvédelmi tisztségviselő kijelölése.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) .

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az érintett tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

 1. Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

 

Budapest, 2021. március 25.

 

Bordás István

elnök